Odmowa ZUS wypłaty świadczeń kobiecie w ciąży adwokat Kluczbork dobry prawnik Wrocław pomoc prawna Opole odszkodowanie
Odmowa ZUS wypłaty świadczeń kobiecie w ciąży
2017, kwiecień
Jakie koszty sądowe ponoszą strony postępowania przed sądem pracy
Jakie koszty sądowe ponoszą strony postępowania przed sądem pracy
2017, kwiecień

Bezpodstawnie zwolnienie – czego może żądać pracownik

Bezpodstawnie zwolnienie - czego może żądać pracownik

Pracownik, z którym pracodawca rozwiązał umowę o pracę, jest objęty ochroną przed wadliwym wypowiedzeniem umowy o pracę. Taka ochrona jest uruchamiana tylko na wniosek pracownika, a nie z urzędu.

Pracownikowi który został niezgodnie z prawem lub bezpodstawnie zwolniony z pracy przysługuje:

 • roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach,
 • wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy albo
 • odszkodowanie.

Przykładami bezpodstawnego zwolnienia pracownika są:

 • skrócenie okresu wypowiedzenia,
 • niezachowanie odpowiedniej formy wypowiedzenia,
 • nieprawidłowe poinformowanie pracownika o przysługujących mu środkach prawnych w przypadku wypowiedzenia,
 • naruszenie przepisów dotyczących pracowników objętych szczególną ochroną przed wypowiedzeniem.

Pracownik może wystąpić z powództwem do sądu pracy o uznanie wypowiedzenia umowy za bezskuteczne, o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie powołując się na art. 45 § 1 Kodeksu pracy. Stanowi on, że w razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę.

Sąd pracy – stosownie do żądania pracownika orzeka o:

 1. bezskuteczności wypowiedzenia,
 2. jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo
 3. odszkodowaniu.
 • Sąd pracy prowadzi postępowanie i bada zasadność wypowiedzenia. Jeśli poweźmie wątpliwość a umowa jeszcze się nie rozwiązała, to zgodnie z żądaniem pracownika, orzeknie o bezskuteczności wypowiedzenia umowy. Natomiast jeśli umowa o pracę już się rozwiązała, to alternatywnie może orzec o przywróceniu do pracy na poprzednich warunkach lub o odszkodowaniu.
 • Przywrócenie do pracy. W przypadku gdy okres wypowiedzenia jeszcze trwa, sąd pracy może orzec o bezskuteczności wypowiedzenia.

Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, wlicza się do okresu zatrudnienia okres pozostawania bez pracy, za który przyznano wynagrodzenie. Okresu pozostawania bez pracy, za który nie przyznano wynagrodzenia, nie uważa się za przerwę w zatrudnieniu, pociągającą za sobą utratę uprawnień uzależnionych od nieprzerwanego zatrudnienia.

 • Wysokość odszkodowania zależy przede wszystkim od tego, czy umowa o pracę została rozwiązana za wypowiedzeniem czy bez wypowiedzenia.

Sąd może przyznać pracownikowi odszkodowanie równe wynagrodzeniu pracownika za okres od dwóch tygodni do trzech miesięcy, nie niższe jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, jeżeli pracodawca rozstał się z podwładnym za wypowiedzeniem. Natomiast przy dyscyplinarce odszkodowanie przysługuje w wysokości za okres wypowiedzenia, ale nie wyższej niż wynagrodzenie za trzy miesiące.

W przypadku umów innych niż na czas nieokreślony (pracownik może przed sądem kwestionować jedynie fakt, że wypowiedzenie nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów) pracownikowi przysługuje (wyłącznie) odszkodowanie:

 • w wysokości wynagrodzenia do końca okresu wskazanego – przy umowie o pracę na okres próbny,
 • w wysokości wynagrodzenia za okres do którego umowa miała trwać, ale nie dłużej niż za 3 miesiące – przy umowie na czas określony i na czas wykonania określonej pracy.

Dokładną wysokość odszkodowania ustala się jak przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

Co ważne, jak orzekł Sąd Najwyższy (wyrok z dnia 19 maja 2009 r., II PK 288/08) wysokość odszkodowania nie jest zależna od tego, czy pracownik na skutek zakończenia stosunku pracy poniósł rzeczywistą szkodę – rekompensata przysługuje więc także wtedy, gdy szkody nie było.

Sąd może zdecydować za pracownika

Sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe; w takim przypadku sąd pracy orzeka o odszkodowaniu. Badając  sprawę sąd bierze pod uwagę nie tyle merytoryczność pracownika, co jego relacje z otoczeniem, zespołem współpracowników. Do przesłanki tej odwołuje się też wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 lipca 2011 r. ( I PK 21/11).

Sąd nie ma natomiast możliwości zamienienia roszczenia o przywrócenie do pracy na odszkodowanie jeśli:

 • pracownik jest chroniony okresem przedemerytalnym lub
 • jest w ciąży.

Sąd uznając wypowiedzenie umowy za wadliwe, zasądzi świadczenie zgodnie z żądaniem pracownika, chyba że uzna, że jest to niemożliwe i zasądzi odszkodowanie. Opinie pracodawcy w tej kwestii nie ma znaczenia. Nie może on „ wybrać” formy roszczenia za pracownika i stwierdzić np., że woli zapłacić odszkodowanie Sąd orzeka przywrócenie do pracy, chyba że jest to niemożliwe bądź niecelowe. Jednakże tylko w szczególnych okolicznościach może zasądzić odszkodowanie.

Kontakt

 

Państwa sprawy potoczą się we właściwym kierunku

Jestem gotowa na obronę Państwa interesów w sądach, urzędach oraz poza nimi.Adwokat Agnieszka Cisowska-Chruścicka
tel komórkowy: (+48) 783 670 348
e-mail: [email protected]

Przyjmuję zainteresowanych:
- poniedziałek - piątek, w godzinach 9-17
- sobota, w godzinach 10-15.

Zapraszam do biura po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym.

Administratorem danych osobowych jestem Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszka Cisowska-Chruścicka z siedzibą we Wrocławiu. Więcej informacji o danych osobowych tutaj
Można także zadać pytanie przez formularz: