Piecza naprzemienna - rodzice
Piecza naprzemienna
2021, Marzec

Świadczenia dla Poszkodowanego

Wypadek z obrażeniami ciała i wypadek ze skutkiem śmiertelnym 

Każdego dnia dochodzi do kilkuset zdarzeń drogowych. Na ich skutek osoby poszkodowane doznają obrażeń ciała. Często zdarzenia te powodują śmierć uczestnika. O jakie świadczenia mogą ubiegać się osoby poszkodowane? Co kiedy zginie ktoś bliski?

 

Świadczenia dla poszkodowanego na skutek wypadku komunikacyjnego

W związku z wypadkiem osoba poszkodowana może żądać – obok zwrotu wszystkich wynikłych kosztów, które są następstwem uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (należą do nich w szczególności:  koszty leczenia, rehabilitacji, opieki, przygotowania do wykonywania nowego zawodu, adaptacji i przebudowania mieszkania z uwzględnieniem potrzeb niepełnosprawnej po wypadku osoby, utracony dochód, koszty dojazdu do placówek medycznych, koszty zniszczonych rzeczy), przyznania renty wyrównawczej (uzupełniającej), renty tymczasowej na zwiększone potrzeby, może również domagać się zadośćuczynienia.  

 

Wypadek, w którym poszkodowany doznał obrażeń ciała

Ustawodawca podstawę dochodzenia zadośćuczynienia zawarł w art. 445 § 1 k.c. odwołującym się do treści art. 444 § 1 k.c.  który stanowi, iż osobie poszkodowanej, która w wyniku wyrządzonej jej szkody doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia sąd może przyznać odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.           

 

Postępowanie likwidacyjne przez zakład ubezpieczeń

Na etapie postępowania likwidacyjnego zakład ubezpieczeń wypłaca zadośćuczynienie na podstawie swojej odpowiedzialności gwarancyjnej wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej (m.in. obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone w związku z jego ruchem), bez konieczności uciekania się przez poszkodowanego do drogi sądowej.  

Dopiero w przypadku kiedy świadczenia zostaną wypłacone w zaniżonej kwocie lub poszkodowany dostanie decyzję odmowną, należy kierować roszczenia do Sądu.

Obecnie możliwe jest również prowadzenie mediacji. 

Warto zatem analizę sprawy po zdarzeniu powierzyć profesjonaliście, który przeprowadzi poszkodowanego przez cały proces likwidacji szkody i wskaże najlepsze rozwiązania. 

 

Zadośćuczynienie 

Zadośćuczynienie jest świadczeniem jednorazowym (wypłacanym co do zasady jeden raz bowiem przy określaniu jego wysokości należy uwzględnić wszystkie elementy krzywdy łącznie z tymi, które mogą ujawnić się w przyszłości – ale jeżeli nie można ich było przewidzieć, otwarta pozostaje droga do odrębnego przyznania odpowiedniej sumy w razie ujawnienia się nowej krzywdy). Zadośćuczynienie jest świadczeniem pieniężnym. Jego celem jest złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego – wyrównanie uszczerbków o charakterze niematerialnym związanym z doznaną krzywdą, która przejawia się rozmiarem kalectwa, oszpeceniem, ograniczeniami ruchowymi, ograniczeniami w możliwości wykonywania czynności życia codziennego, długotrwałością cierpień, leczenia, rehabilitacji (chodzi tutaj o bolesność zabiegów, dokonywane operacje, leczenie sanatoryjne, okres dochodzenia do względnej sprawności, przywrócenie funkcji organizmu etc.), poczuciem bezradności życiowej, ograniczeniem widoków i możliwości poszkodowanego w przyszłości (chodzi tutaj o niemożność podjęcia pracy, wykonywania wyuczonego zawodu, uprawiania sportu, zawarcia związku małżeńskiego, posiadania dzieci, aktywnego korzystania z życia i rozrywek). Zadośćuczynienie jest również świadczeniem  osobistym, oznacza to, że  przynależne jest poszkodowanemu, przy czym są tutaj dwa wyjątki, tzn. prawo do zadośćuczynienia przechodzi na spadkobierców poszkodowanego, ale tylko wtedy gdy roszczenie o nie zostało uznane na piśmie lub gdy powództwo o nie zastało wytoczone jeszcze za życia poszkodowanego.

 

Świadczenia dla bliskich po śmierci poszkodowanego na skutek wypadku

W związku ze śmiercią poszkodowanego jego bliscy mogą również dochodzić zadośćuczynienia oraz odszkodowania. Dodatkowo prawodawca przyznał możliwość dochodzenia renty alimentacyjnej w określonych przypadkach. Na podstawie art. 462 § 2 k.c. osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody, renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego. Trzeba zaznaczyć, iż prawo do renty alimentacyjnej jest roszczeniem osobistym każdej z osób uprawnionych i powinno być określone dla każdej z tych osób odrębnie. 

Zadośćuczynienie jest też świadczeniem fakultatywnym, tzn. w pewnym sensie uznaniowym, bowiem sądowi orzekającemu pozostawia się daleko idącą swobodę w jego przyznaniu i określeniu jego wysokości. Nie oznacza to jednak, że sąd ma pełną dowolność w jego orzeczeniu.

Kontakt

 

Państwa sprawy potoczą się we właściwym kierunku

Jestem gotowa na obronę Państwa interesów w sądach, urzędach oraz poza nimi.Adwokat Agnieszka Cisowska-Chruścicka
tel komórkowy: (+48) 783 670 348
e-mail: [email protected]

Przyjmuję zainteresowanych:
- poniedziałek - piątek, w godzinach 9-17
- sobota, w godzinach 10-15.

Zapraszam do biura po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym.

Administratorem danych osobowych jestem Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszka Cisowska-Chruścicka z siedzibą we Wrocławiu. Więcej informacji o danych osobowych tutaj
Można także zadać pytanie przez formularz: