jazda po alkoholu kary pomoc prawna dobry prawnik dobry adwokat Agnieszka Cisowska Chruścicka
Jazda po alkoholu – stan nietrzeźwości a stan wskazujący na spożycie alkoholu
2017, kwiecień
rozwód a separacja adwokat Kluczbork adwokat Opole adwokat Wrocław pomoc prawna pozew o rozwód dobry adwokat opieka nad dziećmi podział majątku
Rozwód a separacja – 10 istotnych różnic i podobieństw
2017, kwiecień

Świadek w sprawie rozwodowej – 5 praktycznych rad kogo powołać, aby wygrać sprawę

świadek w sprawie rozwodowej dobry adwokat kluczbrok adwokat Wrocław adwokat Opole pozew o rozwód alimenty opieka nad dziećmi

świadek w sprawie rozwodowej dobry adwokat kluczbrok adwokat Wrocław adwokat Opole pozew o rozwód alimenty opieka nad dziećmi

Proces sądowy w sprawach o rozwód bywa trudny, skomplikowany i obarczony dużym ryzykiem.  Sąd prowadzi rozprawę tak, aby ustalić okoliczności faktyczne dotyczące rozpadu pożycia małżeńskiego, określić winę, zbadać sytuację małoletnich dzieci stron oraz inne istotne dla sprawy szczegóły.

Świadek w sprawie rozwodowej – w sprawach o rozwód dowód z przesłuchania małżonków odgrywa szczególną rolę, jednak drogą do wygrania sprawy jest przedstawienie przez strony dowodów na poparcie swych twierdzeń. Jednym z istotnych dowodów w sprawie o rozwód są zeznania świadków. Moc i wiarygodność złożonych przez świadków zeznań może przesądzić o rozstrzygnięciu sprawy na korzyść jednej ze stron. Na świadka najlepiej powołać osobę, która miała bezpośredni kontakt z małżonkami i umie wypowiedzieć się w kwestii ich wspólnego życia, łączących relacji i więzi, potrafi wskazać od kiedy małżonkowie nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego i nie żyją ze sobą.

Rozwód a dowód w sprawie – za każdym opisywanym zdarzeniem powinien iść dowód.

Twierdzenia stron będą miały o tyle znaczenie, o ile zostaną poparte odpowiednimi dowodami – zaś twierdzenia nieudowodnione nie będą miały żadnego znaczenia, czyli pozostaną dla sądu obojętne. Dlatego świadek w sprawie rozwodowej jest jednym z kluczowych i najważniejszych dowodów. Złożone przez niego zeznania mogą uzupełnić i potwierdzić informacje przedstawione przez strony procesu oraz dostarczyć sądowi informacji w wielu kwestiach wspólnego życia małżonków. Świadek w sprawie rozwodowej może pomóc w ustaleniu, czy i który małżonek mówi prawdę, czy pożycie pomiędzy małżonkami rzeczywiście ustało, czy strony prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Funkcjonuje zasada, że im większa liczba powołanych świadków, tym lepsza jest pozycja strony – przyjmując, że świadkowie ci posiadają informacje istotne dla rozstrzygnięcia sprawy.

Świadek w sprawie rozwodowej – najcenniejszy z punktu widzenia sali sądowej jest bezpośredni świadek zdarzenia.

Taki świadek, który widział wskazane zajście, awanturę, kłótnię lub sam w niej uczestniczył. Jednakże logiczne i spójne zeznania świadka, który o całym zdarzeniu słyszał od innej osoby, mogą mieć pośredni wpływ na ocenę całokształtu okoliczności, a w konsekwencji także rozstrzygnięcie sprawy. Pamiętać jednak należy, że świadek, który nie posiada wystarczającej wiedzy, próbując jednak odpowiedzieć na pytania sądu może wnieść zamęt w sprawie. W takiej sytuacji sąd może zarządzić konfrontację świadków, której celem jest powtórzenie tej części zeznań, w której istnieją sprzeczności

 

  1. W jakiej formie zeznaje świadek w sprawie rozwodowej?

Świadek w sprawie rozwodowej zobowiązany jest stawić się na wezwanie sądu w wyznaczonym terminie, nawet wówczas, gdy nie posiada informacji co do okoliczności sprawy lub gdy zamierza skorzystać z prawa do odmowy składania zeznań. Za niestawiennictwo na rozprawie sąd może ukarać świadka grzywną oraz zarządzić jego przymusowe doprowadzenie. Słuchani na rozprawie świadkowie odpowiadają wyłącznie ustnie na zadawane przez sąd oraz strony i ich pełnomocników pytania, zmierzające do ustalenia wszystkich istotnych okoliczności przebiegu wspólnego pożycia stron oraz powodów jego rozpadu. Świadkowie udzielając sądowi informacji pozwalają ocenić stosunki pomiędzy małżonkami, ich relacje ze dziećmi, kondycję zdrowotną, materialną i sytuację mieszkaniową. Niedopuszczalne jest odczytywanie zeznań sporządzonych przez świadka na piśmie.

 

  1. Gdy wstydzę się poprosić kogoś na świadka

Zdarza się, że strona rezygnuje z powołania świadka, pomimo że posiada on informacje, które mogły by wpłynąć na pozytywne dla niej rozstrzygnięcie sprawy. Sytuacja taka ma miejsce zazwyczaj, gdy dotyczy sąsiadów lub znajomych. Strona czując się skrępowania, wstydzi się zapytać, czy dana osoba zgodzi się zeznawać w sądzie. Dla dobra postępowania i wyników sprawy, warto jednak stawić czoło lękowi, przezwyciężyć wstyd i po prostu zapytać. Może bowiem mieć miejsce sytuacja, gdy współmałżonek już w pierwszym piśmie procesowym (taka jest zasada) zgłosi swoich świadków, którzy chętnie stawią się w sądzie i złożą zeznania na jego korzyść.

 

  1. Kto może odmówić zeznań jako świadek w sprawie rozwodowej?

Obowiązujące obecnie przepisy nie przewidują żadnych przeszkód, w przesłuchaniu świadków z kręgu najbliższych osób stron, jednak wstępni, zstępni, rodzeństwo oraz powinowaci w tej samej linii lub stopniu w stosunku do stron oraz osoby pozostające z małżonkami w stosunku przysposobienia mają prawo do odmowy zeznań.

W dużym skrócie można powiedzieć, że prawo odmowy zeznań w charakterze świadka przysługuje najbliższej rodzinie małżonka, czyli rodzicom, dziadkom, dzieciom, wnukom, rodzeństwu oraz niektórym powinowatym np. teściom.

Sąd wzywa świadka na wniosek strony, która powinna wcześniej zasięgnąć informacji, czy nie skorzysta on z prawa do odmowy składania zeznań, tak aby nie generować zbędnych kosztów i niepotrzebnie wydłużać postępowanie.

 

  1. Świadek w sprawie rozwodowej – kogo i kiedy nie trzeba zgłaszać na świadka?

Zbędnym jest wzywanie na świadka osoby, która nie posiada istotnych dla sprawy informacji, tzn. której zeznania nie wniosą nic nowego ponadto co zostało już ustalone. Np. nie ma sensu, by świadkiem była osoba, która poda, że małżonek opiekował się dziećmi i domem, kiedy żona spotykała się z koleżankami, wychodziła na zakupy i do restauracji, a w konsekwencji dopuściła się zdrady, kiedy ona sama przyznała się do romansu i kwestia ta została uznana przez sąd i strony za okoliczność bezsporną.

Natomiast warto podać osoby, które posiadają wiedzę na temat innych spornych okoliczności oraz w sposób zrozumiały i logiczny potrafią złożyć zeznania przed sądem.

 

  1. Czy dzieci mogą zostać zgłoszone jako świadek w sprawie rozwodowej?

Dziecko, które nie ukończyła lat 13 nie może być przesłuchiwane w sprawie w charakterze świadka – dotyczy to wszystkich małoletnich, nie tylko dzieci stron. Wspólne dzieci małżonków mogą zostać powołane na świadków, jeżeli ukończył lat 17. Przysługuje im jednak prawa do odmowy składania zeznań. Jednakże sąd podejmując decyzję o władzy rodzicielskiej oraz kontaktach z dzieckiem może przed wydaniem wyroku w sprawie zdecydować się na jego wysłuchanie poza salą rozpraw.

Wysłuchanie małoletniego może mieć miejsce przed sądem lub za pośrednictwem mediatora, kuratora sądowego, bądź specjalistów z OZSS. Istotne jest jednak, by rozwój umysłowy dziecka, stan zdrowia i stopień dojrzałości pozwalał mu na wyrażenie własnych racji i spostrzeżeń. Takie wysłuchanie dziecka, ma na celu zakończenie sprawy z korzyścią dla niego i jego dobra, a nie rozstrzygnięcie winy małżonków za rozpad pożycia, czy innych spornych kwestii.

 

Zanim podejmiesz decyzję o powołaniu świadka w sprawie rozwodowej na spokojnie przeanalizuj, czy osoba ta może zeznawać oraz czy jej zeznania będą istotne dla rozstrzygnięcia. Pamiętaj, że najlepszy świadek w sprawie rozwodowej, to taki który widział lub słyszał coś ważnego związanego z Twoją sprawą. Dlatego przy wyborze ewentualnych świadków kieruj się nie ich liczbą, a jakością i tym co mogą faktycznie wnieść do sprawy.

 

Adwokat Agnieszka Cisowska – Chruścicka

Od 2007 roku skutecznie udziela pomocy m.in. w zakresie prawa, cywilnego, karnego i rodzinnego np. sprawy rozwodowe, przygotowuje do sprawy, wyjaśnia jakie znaczenie dowodowe w sprawie ma świadek w sprawie rozwodowej. Dokładnie przedstawia jaką istotną rolę pełni świadek w sprawie rozwodowej. Udziela pomocy prawnej w sprawach o alimenty, opieki nad dziećmi. Rozumie, że to sprawy wymagające szczególnej delikatności, ale również podejmowania stanowczych kroków prawnych. ☎ 783 670 348

Kontakt

 

Państwa sprawy potoczą się we właściwym kierunku

Jestem gotowa na obronę Państwa interesów w sądach, urzędach oraz poza nimi.Adwokat Agnieszka Cisowska-Chruścicka
tel komórkowy: (+48) 783 670 348
e-mail: [email protected]

Przyjmuję zainteresowanych:
- poniedziałek - piątek, w godzinach 9-17
- sobota, w godzinach 10-15.

Zapraszam do biura po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym.

Administratorem danych osobowych jestem Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszka Cisowska-Chruścicka z siedzibą we Wrocławiu. Więcej informacji o danych osobowych tutaj
Można także zadać pytanie przez formularz: