windykacja należności kancelaria prawna dobry adwokat Kluczbork prawnik Wrocław pomoc prawna Opole obsługa prawna firm
Windykacja – 3 kroki formalne odzyskiwania należności
2017, kwiecień
zadatek zaliczka dobry adwokat Wrocław Kluczbork Opole pomoc prawna wzór umowy obsługa prawna firm
Zadatek a zaliczka w umowie – 2 podstawowe różnice
2017, kwiecień

Umowa z programistą, developerem IT – 5 istotnych uwag

umowa z programistą developerem dobry prawnik dobry adwokat Wrocław Opole Kluczbork

umowa z programistą developerem dobry prawnik dobry adwokat Wrocław Opole Kluczbork

Umowa z programistą? Z roku na rok rośnie w branży IT popularność tak zwanych poza pracowniczych form zatrudniania programistów (np. umów o dzieło czy umów o świadczenie usług). Chęć współpracy wg zasad w nich określonych jest zarówno po stronie programistów, którym formy te zapewniają wyższe dochody i większą elastyczność współpracy jak i pracodawców, którzy dzięki nim mogą optymalizować swoje koszty pracy. Poniżej opisuję istotne zagadnienia związane z tymi dwoma typami umów.

 1. Umowa z programistą – wybór typu umowy

Umowa z programistą – praca poza etatem ma plusy, ale i minusy. Aby dobrze zabezpieczyć swoje interesy należy wybrać najlepszą formę umowy, uwzględniając charakter wykonywanej pracy.

I tak:

 • umowa o dzieło znajdzie swoje zastosowanie przy zleceniu jednorazowym, takim jak stworzenie programu według ścisłych instrukcji i wymagań zleceniodawcy, napisanie skryptów, algorytmów, aplikacji mobilnej.
 • umowa o świadczenie usług programistycznych, to najlepsza forma przy długotrwałej współpracy, kiedy firma informatyczna zleca programiście wykonywanie konkretnych zadań nie wyznaczając jednocześnie określonego rezultatu.
 • „umowa ramowa” jest umową nienazwaną, czyli nie została uregulowana w przepisach prawa cywilnego tak jak umowa o dzieło, czy umowa zlecenia. Jednak jest dość praktyczna w sytuacji, gdy strony nastawiają się na dłuższą współpracę, która obejmować będzie podobne zlecenia. Kolejne „umowy ramowe” będą miały tę samą treść.

 

 1. Umowa z programistą – przedmiot umowy

Każda umowa z programistą niezależnie od tego, czy będzie to umowa o działo, o świadczenie usług programistycznych, czy „umowa ramowa” zawierać musi przede wszystkim:

 • określenie stron umowy, ich zadania, obowiązki i prawa
 • datę zawarcia oraz czas trwania umowy
 • wytyczne dotyczące zlecenia, wskazanie działa do wykonania
 • określenie wysokości wynagrodzenia i termin jego wypłaty
 • informacje o przeniesieniu praw autorskich lub udzieleniu licencji
 • odpowiedzialność w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy
 • określenie czasu i sposób rozwiązania umowy
 • klauzule poufności, zakaz konkurencji

Umowa z programistą powinna regulować wszystkie istotne kwestię, tak by w przyszłości uchronić strony umowy przed różnego rodzaju niedopowiedzeniami. Źle skonstruowana umowa z programistą może prowadzić do sporów i niewłaściwie definiować obowiązki stron, pociągając je nawet do odpowiedzialności finansowej. Skonstruowanie prawidłowej umowy, regulującej wszystkie istotne kwestie określone właściwym językiem nie pozwalającym na dowolną interpretację zapisów nie jest łatwe, dlatego warto zasięgnąć pomocy obeznanego w temacie adwokata lub radcy prawnego.

 

 1. Umowa z programistą a wynagrodzenie

Zawierając umowę strony zobowiązane są dojść do porozumienia w przedmiocie wysokości wynagrodzenia oraz sposobie jego płatności.

I tak umowa z programistą może przewidywać:

 • wynagrodzenie ryczałtowe (fixed price) – wybierane wówczas, gdy praca programisty ustalana jest w konkretnym wymiarze czasu
 • model wynagrodzenia time&material – przy pracach wybieranych incydentalnie i rozliczaniu ich na podstawie rzeczywiście przepracowanego czasu

Przy zleceniu realizacji określonego projektu, wybór formy rozliczenia pomiędzy programistą, a firmą zlecającą może nie być łatwy i prowadzić do rozbieżnych stanowisk. Strony umowy mogą i w praktyce dość często mają odmienne zdania, co do formy wynagrodzenia.

 

 1. Umowa z programistą a prawa autorskie

Programista tworząc nowy projekt, stronę czy aplikację, jest twórcą w rozumieniu obowiązujących przepisów. Dlatego każda umowa z programistą powinna zawierać postanowienia dotyczące przeniesienia majątkowych praw autorskich lub zastosowania odpowiednich licencji.

Podpisując umowę z klauzulą przeniesienia praw autorskich firma zlecająca programiście pracę uzyskuje wyłączne prawa majątkowe do utworów przez niego stworzonych na określonych polach eksploatacji. W praktyce oznacza, to że programista nie będzie mógł w przyszłość z własnego dzieła korzystać, udzielać do niego licencji i przenosić autorskich praw majątkowych na inne podmioty.

Podpisując umowę z licencją, odwrotnie niż powyżej programista zachowuje swoje prawa do utworu i może je przenosić dalej, a w przypadku licencji niewyłącznej, zachowuje prawa do udzielania dalszych licencji innym podmiotom. Natomiast firma informatyczna korzysta z zamówionego utworu w sposób ścisłe określony.

Dla firmy zlecającym zawsze korzystniejsza jest umowa z programistą z przeniesieniem praw autorskich, dlatego oczywistym jest że będzie ona dążyła do zawarcia właśnie umowy w takim kształcie. Interesy programisty i firmy informatycznej nie są tożsame, dlatego powinny być precyzyjnie określone w umowie. W przeciwnym razie pomiędzy stronami może powstać spór, co do sposobu korzystania z utworu lub sposobu jego oznaczenia. Pomimo niezbywalności osobistych praw autorskich istnieją konstrukcje prawne służące optymalnemu wyważenie interesów obu stron umowy.

 

 1. Umowa z programistą a zakaz konkurencji

Klauzula o zakazie konkurencji, to praktycznie integralna część większości umów zawieranych w branży IT z programistami. Firmy informatyczne dbając o zabezpieczenie własnych interesów i z obawy o nieuczciwość zleceniobiorców zatrudniają prawników, by ci tworzyli „dobrze” sformułowane zapisy umowne. Zakaz podejmowania współpracy z firmami konkurencyjnymi może być niestety znaczną blokadą w rozwoju zawodowym młodego programisty. Nieprzemyślane i pochopne zawarcie umowy może go ograniczyć i zblokować w dalszej karierze, czyli po zerwaniu współpracy z obecną firmą. Dla bezpieczeństwa własnych interesów każdy „wolny strzelec” powinien zweryfikować wszystkie postanowienia umowy.

Szeroko opisuję także temat w artykule Umowy – zakaz zatrudniania pracowników kontrahenta. Czy jest ważny?

 

Reasumując

Duże firmy informatyczne, nastawione na zysk i rozwój posiadają wyspecjalizowane działy prawne, które tworzą umowy zgodnie z interesem firmy. Programista przed podpisaniem umowy zbadać powinien jej treść, w szczególności pod kątem „luk” umożliwiających zleceniodawcy obejście pewnych jej zapisów oraz sprawdzić, czy jej postanowienia są zgodne z obowiązującym prawem. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zasięgnąć opinii fachowca, bowiem podpisanie niekorzystnej umowy może wiązać się o ogromnymi konsekwencjami, w tym konsekwencjami finansowymi po stronie programisty.

 

Adwokat Agnieszka Cisowska – Chruścicka

Od 2007 roku skutecznie udziela pomocy prawnej firmom m.in. w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy. Wspiera firmy z branży IT przygotowując i oceniając czy dana umowa z programistą, developerem jest poprawna, spójna i zabezpiecza interesy obu stron. Rozumie, że to sprawy wymagające szczególnej delikatności, ale również podejmowania stanowczych kroków prawnych. Wrocław, Opole, Kluczbork ☎ 783 670 348

Kontakt

 

Państwa sprawy potoczą się we właściwym kierunku

Jestem gotowa na obronę Państwa interesów w sądach, urzędach oraz poza nimi.Adwokat Agnieszka Cisowska-Chruścicka
tel komórkowy: (+48) 783 670 348
e-mail: [email protected]

Przyjmuję zainteresowanych:
- poniedziałek - piątek, w godzinach 9-17
- sobota, w godzinach 10-15.

Zapraszam do biura po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym.

Administratorem danych osobowych jestem Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszka Cisowska-Chruścicka z siedzibą we Wrocławiu. Więcej informacji o danych osobowych tutaj
Można także zadać pytanie przez formularz: