zadatek zaliczka dobry adwokat Wrocław Kluczbork Opole pomoc prawna wzór umowy obsługa prawna firm
Zadatek a zaliczka w umowie – 2 podstawowe różnice
2017, Kwiecień
opinia OZSS dawniej RODK, jak jest wydawana, jak odbywa się badanie OZSS dobry prawnik dobry adwokat Kluczbork Opole Wroclaw Adwokat Agnieszka Cisowska-Chruscicka
7 informacji jak wydawana jest opinia OZSS (dawniej RODK) – jak odbywa się badanie?
2017, Kwiecień

Wadliwe wykonanie umowy – roszczenia stron

Wadliwe wykonanie umowy - roszczenia stron pomoc prawna dobry adwokat Kluczbork prawnik Wrocław pomoc prawna Opole

Wadliwe wykonanie umowy - roszczenia stron pomoc prawna dobry adwokat Kluczbork prawnik Wrocław pomoc prawna Opole

Wadliwe wykonanie umowy zawieranej pomiędzy przedsiębiorcami, pomiędzy przedsiębiorcą a osobą fizyczną oraz także często pomiędzy dwoma osobami fizycznymi może być źródłem dużej ilości problemów. Umowy dotyczą spraw życia codziennego, najczęściej są to umowy o roboty budowlane, wykończeniowe, o wykonanie jakiejś usługi lub o dostawę jakiegoś towaru.

Wadliwe wykonanie umowy? Umowy mogą być zawierane pisemnie lub co zdarza się zdecydowanie częściej ustnie. Kodeks cywilny nie różnicuje umów pisemnych i ustnych pod względem ważności. Jedyną przewagą umów pisemnych jest łatwe udowodnienie ich treści. W przypadku umów ustnych ciężar dowodowy spoczywa na osobie wynoszącej z umowy określone skutki prawne.

 

Jakie mamy prawa wynikające z umowy?

Najprostszym prawem jest oczywiście wymaganie rzetelnego wykonania umowy przez drugą stronę. W przypadku gdy umowa jest wykonywana nierzetelnie możemy wezwać wykonawcę do należytego jej wykonania wyznaczając termin na poprawienie. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu w określonych przypadkach możemy drugiej stronie taką umowę wypowiedzieć. Wypowiedzenie umowy jest to oczywiście ostateczność i przed jej wypowiedzeniem powinni Państwo skonsultować swoją decyzję z adwokatem. Wypowiedzenie umowy niesie za sobą określone skutki prawne oraz jest często decyzją nieodwracalną z punktu prawnego.

 

Jakie roszczenia nam przysługują?

  • Strona zamawiająca zlecenie, dzieło, itp.

Przede wszystkim muszą Państwo pamiętać, że nie dozwolone jest wypowiedzenie umowy nagle bez ostrzeżenia drugiej strony, że coś jest nie tak lub, że źle wykonuje umowę. Proszę pamiętać aby wezwanie do usunięcia wad lub błędów wynikających z realizacji umowy było wykonane na piśmie oraz posiadało odpowiedni (rozsądny) termin do ich usunięcia / poprawienia. Tylko wypowiedzenie umowy po bezskutecznym wezwaniu do jej poprawienia może być skuteczne i korzystne dla nas. W przypadku takiego wypowiedzenia umowy przysługują nam określone prawa.

  • Możemy wykonać umowę przez osobę trzecią na koszt drugiej strony.
  • Możemy żądać zwrotu wartości umowy.
  • Możemy żądać odszkodowania za szkody poniesione w związku z niewykonaniem umowy.

W przypadku wystosowania żądań najczęściej niezbędna będzie pomoc wykwalifikowanego i doświadczonego prawnika, który poprowadzi sprawę sądową. Zaopatrzenie się w odpowiednie dowody powinno nastąpić już wcześniej jeszcze przed popadnięciem w konflikt z wykonawcą umowy.

 

  • Strona wykonująca zlecenie, dzieło, itp.

W przypadku strony wykonującej zlecenie roszczenia w większości przypadków są finansowe. Problemem jest tu brak płatności strony zamawiającej. Wielkość zaawansowania wykonania umowy oraz ilość płatności jest tutaj główną kwestią sporną.

W większości przypadku przebieg spraw tego typu ma podobny przebieg:

  1. następuje najpierw wezwanie do zapłaty
  2. a następnie pozew o zapłatę (po bezskutecznym wezwaniu do zapłaty)

Proszę tutaj także pamiętać, że brak płatności w większości przypadku nie zwalnia nas z wykonania umowy. Zawierając umowę zobowiązujemy się wykonać jakieś zlecenie, dzieło itp. Nie możemy w pewnym momencie stwierdzić, że brak płatności usprawiedliwi nasze przerwanie wykonywania umowy lub wadliwe jej wykonanie. Wezwanie do zapłaty z określonym terminem, który nie zostanie przez drugą stronę spełniony może stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Po „prawidłowym” rozwiązaniu umowy możemy domagać się kosztów w niej określonych.

 

Adwokat Agnieszka Cisowska – Chruścicka

Od 2007 roku skutecznie udziela pomocy prawnej firmom m.in. w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy. Wspiera firmy oceniając czy dana umowa jest spójna, poprawna i zabezpiecza interesy obu stron. Broni w sporach o wadliwe wykonanie umowy. Rozumie, że to sprawy wymagające szczególnej delikatności, ale również podejmowania stanowczych kroków prawnych. Wrocław, Opole, Kluczbork ☎ 783 670 348

Kontakt

 

Państwa sprawy potoczą się we właściwym kierunku

Jestem gotowa na obronę Państwa interesów w sądach, urzędach oraz poza nimi.Adwokat Agnieszka Cisowska-Chruścicka
tel komórkowy: (+48) 783 670 348
e-mail: [email protected]

Przyjmuję zainteresowanych:
- poniedziałek - piątek, w godzinach 9-17
- sobota, w godzinach 10-15.

Zapraszam do biura po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym.

Administratorem danych osobowych jestem Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszka Cisowska-Chruścicka z siedzibą we Wrocławiu. Więcej informacji o danych osobowych tutaj
Można także zadać pytanie przez formularz: