zwolnienie z pracy za korzystanie z internetu dyscyplinarne dobry prawnik dobry adwokat Kluczbork Wrocław Opole Agnieszka Cisowska-Chruścicka.jpg
Zwolnienie z pracy za korzystanie z Internetu w celach prywatnych. Przykłady, podstawy.
2017, Październik
Jak wyegzekwowac kontakty z dzieckiem od bylego meza dobry adwokat kluczbork opole wroclaw Adwokat Agnieszka Cisowska Chruscicka pozew o rozwod
Jak wyegzekwować kontakty z dzieckiem od nieodpowiedzialnego rodzica? Czy można je „przymusowo wyegzekwować”?
2017, Grudzień

Wady ukryte samochodu – 5 kroków jak dochodzić swoich praw po zakupie wadliwego auta

wady ukryte samochodu dochodzenie roszczen dobry prawnik dobry adwokat Opole Kluczbork Wroclaw Adwokat Agnieszka Cisowska Chruscicka rozwod alimenty odszkodowania

wady ukryte samochodu dochodzenie roszczen dobry prawnik dobry adwokat Opole Kluczbork Wroclaw Adwokat Agnieszka Cisowska Chruscicka rozwod alimenty odszkodowania

Wady ukryte samochodu wykryte po zakupie wymarzonych czterech kółek to niestety wciąż plaga. Podpowiadam jakie prawa ma kupujący, co może zrobić w przypadku kupna samochodu z ukrytymi wadami. Nie wszyscy sprzedający zatajają świadomie stan pojazdu. Jednak należy być czujnym, ponieważ nie zawsze trafimy na uczciwego sprzedawcę. Wpadnięcie w zastawioną pułapkę wad samochodu nie musi oznaczać dla nas jedynie czarnego scenariusza. Kupujący generalnie dysponuje szeregiem korzystnych dla siebie przepisów, które będzie mógł wykorzystać w przypadku wszelkich sporów ze sprzedawcą – nie tylko z tytułu wad ukrytych.

Wady ukryte samochodu – bardzo istotne jest szybkie podjęcie odpowiednich kroków prawnych w przypadku ich wykrycia. Na początku konieczne jest:

 • ocenienie stanu prawnego
 • skompletowanie niezbędnych dowodów.

Powyższe pozwolą na dobranie odpowiednich środków prawnych.

 

 1. Ocena stanu prawnego – Kupujący wg przepisów jako Konsument lub kupujący nie będący Konsumentem

Prawidłowe określenie kim jest wg prawa Kupujący pozwala wybrać prawidłową ścieżkę dochodzenia swoich praw. Dla łatwiejszego zrozumienia Kupujący może być Konsumentem lub może być Kupującym niebędącym Konsumentem. Można wyróżnić 3 przypadki transakcji, gdzie kupujący występują w statusie konsumenta i w statusie kupującego niebędącego konsumentem.

 1. a) Konsument (Kupujący/konsument) – Przedsiębiorca (Sprzedający)

To sytuacja, gdzie zakupu samochodu dokonuje się od komisu lub w salonie. Ważne, że zakupu nie dokonuje się na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Jeśli zakup dokonany jest w komisie należy dokładnie zbadać kto jest stroną sprzedającą w umowie. Często w komisach samochodowych zdarzają się przypadki, że Kupujący otrzymuje do podpisu umowę in blanco już podpisaną przez właściciela samochodu (osobę fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej). Podpisanie takiej umowy może utrudnić dochodzenie ewentualnych późniejszych roszczeń. Kupujący jest wówczas w sytuacji opisane poniżej jako c)

 1. b) Przedsiębiorca (Kupujący/niebędący konsumentem) – Przedsiębiorca (Sprzedający)
 2. c) Osoba prywatna, nie przedsiębiorca (Kupujący/ niebędący konsumentem) – Osoba prywatna, nie przedsiębiorca (Sprzedający)

To typowa transakcja pomiędzy dwiema osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej.

 

 1. Roszczenia – rękojmia czy gwarancja za wady ukryte samochodu?

Z prowadzonych przez Kancelarię spraw stwierdzam, że Sprzedający przeważnie nie informują Kupujących, że ci dysponują możliwością zgłoszenia roszczeń za stwierdzone wady ukryte samochodu albo z rękojmi, albo z gwarancji. Najczęściej reklamacja realizowana jest w trybie ustalonym w gwarancji, gdyż jest ona wówczas o wiele korzystniejsza dla Sprzedającego niż jego odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Kupujący, który stwierdzi wady ukryte samochodu na początku zawsze stoi przed dylematem z jakiego prawa skorzystać: z rękojmi czy z gwarancji? Sugeruję zawsze dokładnie przeczytać umowę gwarancji wraz z regulaminem i przeanalizować charakter wad, najlepiej z niezależnym specjalistą mechanikiem i doświadczonym prawnikiem. Należy pamiętać, że za stwierdzone wady ukryte samochodu:

 • gwarancja co do zasady będzie umożliwiała tylko naprawę samochodu, a
 • rękojmia obok możliwości naprawy samochodu także rozwiązanie umowy, żądanie obniżenia ceny lub wymianę auta.

Uwaga – niemożliwe jest równoczesne podnoszenie roszczeń z tytułu tej samej wady w 2 trybach – gwarancji i rękojmi. Zmiana roszczenia np. z tytułu gwarancji na roszczenie z tytuły rękojmi jest możliwa np.:

 • po nieudanej naprawie i odebraniu pojazdu od sprzedawcy
 • po odmowie uznania swojej odpowiedzialności przez Sprzedającego.

Dlatego w przypadku kontaktu ze Sprzedającym ważne jest, aby wyraźnie Kupujący zaznaczył z tytułu jakich przepisów podnosi roszczenia za wady ukryte samochodu, czy z gwarancji, czy rękojmi.

 

Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi

Kupujący niebędący konsumentem (przedsiębiorca lub osoba prywatna kupująca od osoby prywatnej)

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy w umowie Sprzedający nie wyłączył uprawnień Kupującego z tytułu rękojmi.

Jeśli rękojmia została wyłączona istotne będzie udowodnienie, że Sprzedający zataił wady ukryte samochodu (Art. 558 § 2 Kodeks Cywilny). Zatajenie oczywiście przejawia się brakiem informacji o wadzie, niepoinformowaniu przez Sprzedającego o istotnych okolicznościach, o których wiedział wydając samochód.

Art. 558 § 2 KC. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym.

Jeśli rękojmia nie została wyłączona, Kupujący, który wykrył wady ukryte samochodu może od razu:

 • Odstąpić od umowy,
 • Zażądać obniżenia ceny samochodu.

Obie konstrukcje roszczeń opisuję dokładnie poniżej, ponieważ są takie same także dla Kupującego na prawach konsumenta.

Aby skutecznie skorzystać z uprawnienia do odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny jako Kupujący nie będący konsumentem należy wysłać Sprzedającemu oświadczenie z zastrzeżeniem, że będzie skuteczne, jeśli Sprzedający niezwłocznie (np. w terminie 14 dni) nie usunie wykrytej wady lub nie wymieni samochodu na inny – wolny od tejże wady. Przepisy nie precyzują, kiedy należy zawiadomić Sprzedającego o wadzie, gdyż wady ukryte samochodu mogą ujawnić się po długim czasie użytkowania pojazdu. Dla celów dowodowych najlepiej to jednak zrobić niezwłocznie po wykryciu wady.

 

Kupujący na prawach konsumenta

To co istotne:

– uprawnień konsumenta nie można wykluczyć w umowie jak w przypadku uprawnień Kupującego niebędącego konsumentem. Sformułowania wypisywane przez Sprzedającego na umowie lub fakturze są niedozwolone i wyłączają roszczeń Kupującego.

– konsument ma prawo dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi w terminie 2 lat od daty wydania samochodu, natomiast jeśli samochód był zakupiony jako używany – Kupujący wraz ze Sprzedającym mogą uzgodnić w umowie krótszy termin np. roczny.

 • Żądanie wykonania nieodpłatnej naprawy lub wymiany pojazdu na inny

Jeśli zgłosiliśmy już sprzedawcy wady ukryte samochodu, może on zaproponować ich usunięcie. Ale uwaga jako tylko konsumentowi przysługuje prawo do żądania wymiany rzeczy na wolną od wad. Stanowi o tym Artykuł 560. § 2 Kodeksu Cywilnego. Konsument ma zawsze wybór pomiędzy żądaniem naprawy a wymianą towaru, jeśli stwierdzono wady ukryte samochodu.

Art. 560. § 2. KC Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

W tej sytuacji Sprzedawca nie może narzucić Kupującemu z jakiego uprawnienia on skorzysta. Jeśli Sprzedawca nie zaspokoi roszczenia Kupującego o naprawę wady lub wymianę auta, ten może zmienić roszczenie składając oświadczenie, że żąda obniżenia ceny samochodu lub odstępuje od umowy kupna-sprzedaży. Ostatecznie może więc zażądać zwrotu pełnej ceny za zakupiony samochód.

 • Odstąpienie od umowy sprzedaży samochodu

Gdy Kupujący stwierdzi wady ukryte samochodu może odstąpić od zakupu na podstawie artykułu 560 § 1 Kodeksu Cywilnego. Uwaga – roszczenie odstąpienia nie wymaga, aby wcześniej Kupujący żądał od Sprzedającego naprawy lub wymiany samochodu. Sprzedawca, co się rzadko w praktyce zdarza, może uchronić się przed skutkami tego roszczenia, jeśli niezwłocznie wymieni pojazd na pojazd bez wad lub niezwłocznie usunie stwierdzone wady ukryte samochodu.

Art. 560. § 1. KC Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. (…)

§ 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Skutek odstąpienia od umowy sprzedaży – wady ukryte samochodu. W wyniku roszczenia odstąpienia od umowy sprzedaży samochód jako rzecz powraca na własność do Sprzedawcy. Kolejnym krokiem jest poinformowanie przez Kupującego Sprzedającego, że chce zwrócić samochód i dostarczyć go z powrotem Sprzedającemu na jego koszt (Art. 5612. § 1. KC).

Art. 5612. § 1. KC Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu.

§ 2. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się do zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad.

Problemem może być nieodpowiadanie Sprzedającego na termin i okoliczności odbioru samochodu. W takim przypadku należy go poinformować o miejscu, w którym ma możliwość odbioru samochodu. Należy pamiętać, że skuteczność odstąpienia od umowy sprzedaży ocenia sąd. Sprawa przed sądem toczy się o zwrot ceny samochodu. Do czasu oceny przez sąd Kupujący ma prawo zatrzymać samochód i nawet żądać opłaty od Sprzedającego za jego przechowywanie. To co istotne, w czasie przechowywania pojazdu powinno się czynić nakłady na niego tylko konieczne, jak choćby niezbędne naprawy.

Sugestia – korzystanie z uprawnienia odstąpienia od umowy wiąże określone skutki powrotu własności auta do Sprzedającego. Zanim skorzysta się z tego uprawnienia warto wcześniej skonsultować się z mechanikiem lub rzeczoznawcą samochodowym (aby ocenili wady ukryte samochodu) oraz prawnikiem – aby rozeznać się i przekonać się o zasadności odstąpienia od umowy.

 • Żądanie obniżenia ceny za wady ukryte samochodu

Roszczenie obniżenia ceny, wyrażone przez oświadczenie, powinno być raczej sformułowane zanim zostaną poniesione koszty naprawy eliminujące wady ukryte samochodu. Jest ono zasadne, jeśli rzeczywiście Kupujący chce pomimo wykrytych wad zatrzymać samochód i odzyskać od Sprzedającego choć część zapłaconej ceny. Wartość o jaką można wnosić przy obniżeniu oblicza się porównując wartość pojazdu z wykrytymi wadami do wartości samochodu bez wad. Wartość tę, powołany rzeczoznawca samochodowy oblicza zgodnie ze wskazówkami przygotowanymi przez organizację, w której jest zrzeszony. To co istotne to oszacowanie przez niego wartości rynkowej (ceny) zakupionego samochodu z wadami, o których Kupujący nie wiedział, na dzień zakupu.

 • Odszkodowanie w związku z nakładami poniesionymi na naprawę samochodu

Po poniesieni kosztu napraw, dzięki którym zostaną wyeliminowane wady ukryte samochodu powinno się sformułować roszczenie o odszkodowanie (Art. 471 KC). Ważne, aby precyzyjnie udokumentować nakłady poniesione na naprawę samochodu.

Art. 471 KC. Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

 

 1. Terminy

Co do zasady, dla wszystkich Kupujących nie ma terminu na zawiadomienie o wadzie pojazdu. Jedynie przedsiębiorca, jako Kupujący od innego przedsiębiorcy ma obowiązek zawiadomić Sprzedającego, że wykrył wady ukryte samochodu niezwłocznie po ich wykryciu (Art. 563 § 2 Kodeks Cywilny).

Art. 563. §2 KC. Jednakże przy sprzedaży między osobami prowadzącymi działalność gospodarczą utrata uprawnień z tytułu rękojmi następuje, jeżeli kupujący nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.

Kodeks Cywilny wyróżnia dwa terminy w przypadku działania Kupującego, który wykrył wady ukryte samochodu. Zgodnie z Art. 568 Kodeksu Cywlnego jest czas na:

 • Stwierdzenie przez Kupującego wady.

Musi ono nastąpić wciągu 2 lat od wydania samochodu Kupującemu. Czyli najczęściej to data sprzedaży widniejąca na umowie.

 • Złożenie przez Kupującego oświadczenia (np. odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny za wady ukryte samochodu) lub złożenie oświadczenia przez Kupującego i wystąpienie do sądu (np. w przypadku, gdy Kupujący żąda naprawy lub wymiany auta)

Gdy Kupujący wykryje wady ukryte samochodu ma 1 rok na złożenie powyższych oświadczeń i ewentualne wystąpienie do sądu z pozwem lub z próbą ugodowego rozwiązania problemu przed sądem.

Uwaga, w przypadku Kupującego będącym konsumentem (osoba prywatna kupuje od przedsiębiorcy) ów termin 1 roku może trwać maksymalnie do 2 lat na stwierdzenie wady samochodu.

Uwaga:

– Podstępne zatajenie wad przez Sprzedającego, tzn. wady ukryte samochodu są podstępnie maskowane, Sprzedający wiedząc o ich istnieniu z premedytacją o nich nie informuje Kupującego – wyłącza termin 2 lat na wykrycie wad od momentu wydania samochodu. Jest to korzystne dla Kupującego.

– część Kupujących mylnie sądzi, że jeśli zapoznało się z ogłoszeniem przez Internet na popularnych portalach aukcyjnych i w konsekwencji zakupili auto to dysponują prawem do jego zwrócenia bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Taki termin owszem istnieje, ale stosuje się go tylko w obrocie konsumenckim przy zakupach przez Internet. Przeczytanie ogłoszenia na stronie internetowej, następnie obejrzenie samochodu u Sprzedającego w miejscu prowadzenia przez niego działalności nie jest w myśl przepisów i wykładni prawa transakcją zawartą na odległość. Podstawą wszelkich roszczeń muszą być istniejące wady ukryte samochodu, o których Kupujący w momencie podpisywania umowy nie wiedział.

 

 1. Dowody na wady ukryte samochodu

Sugeruję:

 • prowadzenie wszelkich kontaktów ze Sprzedającym w formie listownej i tylko poprzez listy polecone lub listy polecone ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez niego,
 • robić kopie wysyłanych pism do Sprzedającego,
 • możliwe nagrywanie rozmów, w których omawiamy stwierdzone wady ukryte samochodu lub prowadzenie takich rozmów przy udziale świadków,
 • dokumentowanie napraw i poniesionych z nimi kosztów. Także zbieranie oświadczeń i danych mechaników je wydających,

Jak pokazują sprawy, najpewniej Sprzedający kwestionują swoją odpowiedzialność za wady ukryte samochodu i możliwie przeciągają sprawy i co zrozumiałe – grają na zwłokę.

 

 1. Dochodzenie roszczeń

Stwierdzone przez Kupującego w wyznaczonym przez ustawodawcę terminie wady ukryte samochodu są podstawą do dochodzenia roszczeń względem Sprzedającego. Co do zasady dochodzić roszczenia można w drodze:

 • próby ugodowej lub
 • kierując sprawę do sądu.

Jako Adwokat zawsze doradzam najpierw skorzystanie z próby ugodowej. W wielu przypadkach udaje się skutecznie w ten sposób wyegzekwować uprawnienia poszkodowanego ze względu na wykryte wady ukryte samochodu przez Kupującego.

Uwaga – należy rozróżnić wniesienie roszczenia od zawiadomienia Sprzedającego, że stwierdzono wady ukryte samochodu. Istotny jest sam fakt zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie.

Zawiadomienie jest samo w sobie skuteczne i nie zamyka w późniejszych etapach możliwości formułowania roszczenia jakie będzie korzystniejsze dla Kupującego. W toku sprawy, negocjując i badając stan samochodu, niejednokrotnie wychodzi, że korzystniejsze jest dla poszkodowanego wystąpienie z powództwem o żądanie obniżenia ceny. Choć na początku sprawy sformułował on roszczenie o odstąpieniu od umowy za względu na stwierdzone wady ukryte samochodu. Warto, aby określenie roszczenia miało miejsce jak najpóźniej (po samym zawiadomieniu), kiedy już Kupujący nie ma co do niego najmniejszych wątpliwości.

Jeżeli negocjacje nie przynoszą efektów najlepiej skierować sprawę do sądu. Wybierając wniesienie powództwa do sądu poszkodowany powinien rozpatrzyć wszystkie za i przeciw dysponując zebranymi dowodami na stwierdzone wady ukryte samochodu. Prowadząc tego typu sprawy nie spotkaliśmy się w Kancelarii z dwoma takimi samymi stanami faktycznymi u Kupujących. Każda sytuacja może determinować dobranie różnych środków prawnych i zastosowanie innych przepisów. Dla przykładu, jeśli Kupujący nie dysponuje środkami do prowadzenia sprawy, Kancelaria podpowiada o możliwości skorzystania ze zwolnienia od kosztów sądowych lub też sugeruje wytoczenie powództwa jedynie o część roszczenia. Pomoc prawna może przydać się także jeśli wykryte wady ukryte samochodu pozwolą na zastosowanie np. zbiegu roszczeń z tytułu rękojmi i z art. 471 k.c.

Art. 471 K.C. Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Czy niezbędna jest forma pisemna?

Wady ukryte samochodu nie wymagają specjalnej formy zgłaszania roszczenia lub zawiadamiania o nich Sprzedającego. Jednak należy sprawdzić w umowie na podstawie, której auto zostało zakupione czy Kupujący nie zgodził się w niej na wymóg formy pisemnej na podnoszenie wszelkich roszczeń. Jeśli tak to wówczas zawiadomienie o wadzie i późniejsze ewentualne roszczenia muszą być formułowane na piśmie. Jeśli w umowie brak zapisów co do wymogu formy pisemnej, zawiadomienie Sprzedającego, że odkryto wady ukryte samochodu jest ważne.

Sugeruję jednak dla bezpieczeństwa dowodowego w ewentualnej sprawie sądowej, aby wszelkie zgłoszenia, zawiadomienia, roszczenia formułowane do Sprzedającego na wady ukryte samochodu – przesyłać pisemnie, najlepiej w formie listów poleconych lub w wiadomościach SMS.

 

Adwokat Agnieszka Cisowska–Chruścicka

Od 2007 roku skutecznie udziela pomocy m.in. w zakresie prawa cywilnego, karnego, odszkodowań i spraw z roszczeniami, gdzie stwierdzono wady ukryte samochodu. Rozumie, że to sprawy wymagające szczególnej delikatności, ale również podejmowania stanowczych kroków prawnych. ☎ 783 670 348

Kontakt

 

Państwa sprawy potoczą się we właściwym kierunku

Jestem gotowa na obronę Państwa interesów w sądach, urzędach oraz poza nimi.Adwokat Agnieszka Cisowska-Chruścicka
tel komórkowy: (+48) 783 670 348
e-mail: [email protected]

Przyjmuję zainteresowanych:
- poniedziałek - piątek, w godzinach 9-17
- sobota, w godzinach 10-15.

Zapraszam do biura po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym.
Można także zadać pytanie przez formularz: