Dane osobowe

INFORMACJA O SPOSOBIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję:

Administrator Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agnieszka Cisowska – Chruścicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszka Cisowska-Chruścicka, NIP: 7511615539 (zwana dalej „Administratorem”).

Przetwarzanie danych osobowych – pojęcie

Zgodnie z treścią art. 4 ust. 2 RODO za przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Kontakt

e-mail: [email protected] lub pisemnie: Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszka Cisowska-Chruścicka ul. Zamkowa 6 lok. 18, 46-200 Kluczbork.  

Kategorie danych

W ramach świadczonych usług przetwarzam następujące kategorie danych – w zależności od konieczności ich wykorzystania w celu udzielenia pomocy prawnej (nie żądam podawania danych, które nie są konieczne w celu prawidłowego świadczenia usług): dane potwierdzające tożsamość m.in. imię i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, data urodzenia; dane kontaktowe m.in. numer telefonu, adres email, adres zamieszkania; dane identyfikacji podatkowej; dane dotyczące wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego; dane dotyczące sytuacji majątkowej i finansowej; dane dotyczące działalności zawodowej, gospodarczej; dane dotyczące stanu cywilnego; inne – o ile ich przetwarzanie jest dokonywane w celach określonych w niniejszej informacji.

Cele i podstawa przetwarzania danych

Będę przetwarzać Pani/Pana dane wyłącznie w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem/zleceniem, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy Prawo o adwokaturze. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 3. art. 6 ust. 1 lit. d) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
 4. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

Prawnie uzasadnionym interesem, realizowanym przez Administratora łub osobę trzecią jest zgodne z umową reprezentowanie Pani/Pana w postępowaniu m.in. sądowym/administracyjnym/egzekucyjnym, kontaktowanie się z Panią/Panem w toku świadczenia pomocy prawnej, udzielanie odpowiedzi na Pani/Pana pytania, dochodzenie roszczeń w Pana/Pani imieniu przez organami administracji publicznej, sądami i innymi podmiotami; ochrona i dochodzenie moich roszczeń związanych z zawarciem przeze mnie umowy z Panem/Panią. Prawnie uzasadniony interesy realizowane przeze mnie lub przez stronę trzecią wiąże się też z wywiązaniem się z obowiązków publicznoprawnych z tytułu wykonywania zawodu adwokata oraz członkostwa w samorządzie adwokackim.

Formularz kontaktowy

W przypadku kierowania do Administratora zapytań za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.cisowskachruscicka.pl Pani/ Pana dane (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres korespondencyjny, inne dane, które dobrowolnie Pani/Pan poda) będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie (pytania) kierowane za pomocą formularza kontaktowego – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom tj. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską (przede wszystkim w celu kontaktu z Panią/Panem, przekazania dokumentacji); pełnomocnikom substytucyjnym i aplikantom (w celu umożliwienia zastępstwa pełnomocnika prowadzącego Pani/Pana sprawę/y), dostawcom zewnętrznych systemów i oprogramowań, upoważnionym pracownikom i współpracownikom, podmiotom obsługującym i utrzymującym sieć informatyczną, bankom, podmiotom świadczącym usługi doradcze, audytowe, organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na mnie obowiązków (w szczególności sądom, komornikom sądowym, organom ścigania).

Czas przechowywania danych

Jako Administrator jestem obowiązana do przechowywania dokumentów zawierających Pani/Pana a dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego wykonania umowy. Dane zawarte na umowach, przekazanych dokumentach, dokumentach uzyskanych w toku postępowań/realizacji umowy i pełnomocnictwach – przechowuję do zakończenia świadczenia pomocy prawnej, a następnie do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową z klientem (do 10 lat) bądź zatarcia skazania. Dokumenty związane z rękojmią i reklamacją – przechowuję do 1 roku po upływie terminu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji. Celem wypełnienia ciążących na mnie obowiązków prawnych przechowuję dokumenty do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa (m.in. dokumenty rozliczeniowe – do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego /zwykle 5-6 lat/, chyba że przepisy stanowią inaczej).

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje:

 • prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania swoich danych (poprawiania, uzupełniania);
 • prawo usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”) – dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte pod warunkiem spełnienia co najmniej jednej z przesłanek: a) Pani/Pana  dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane; b) sprzeciwił/a się Pan/i przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, a ja nie mam uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania, c) przetwarzałam Pani/Pana  dane osobowe niezgodnie z prawem; d) muszę usunąć Pani/Pana dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na mnie obowiązku. Możliwa jest odmowa realizacji prawa do bycia zapomnianym powołując się na art. 17 ust. 3 RODO;
 • prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie zgody;
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o ile przetwarzanie to odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; przyczyną sprzeciwu musi być Pani/Pana  szczególna sytuacja. Przestanę przetwarzać Pani/Pana dane, chyba że będę w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą mi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność
  z prawem przetwarzania przeze mnie danych osobowych, którego dokonałam na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – jeżeli przetwarzanie danych narusza RODO.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień można skorzystać z danych kontaktowych wskazanych powyżej.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany i profilowanie

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Izby Adwokackiej we Wrocławiu jest Sławomir Krześ.

Kontakt

 

Państwa sprawy potoczą się we właściwym kierunku

Jestem gotowa na obronę Państwa interesów w sądach, urzędach oraz poza nimi.Adwokat Agnieszka Cisowska-Chruścicka
tel komórkowy: (+48) 783 670 348
e-mail: [email protected]

Przyjmuję zainteresowanych:
- poniedziałek - piątek, w godzinach 9-17
- sobota, w godzinach 10-15.

Zapraszam do biura po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym.

Administratorem danych osobowych jestem Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszka Cisowska-Chruścicka z siedzibą we Wrocławiu. Więcej informacji o danych osobowych tutaj
Można także zadać pytanie przez formularz: